mide-075

mide-075

盖以地气而变,苦于严寒,故不用五而用六,同于雪花也,以梅为体,以雪花为用,人见其六而不见其五,藏五在于六之中,犹河图之五在十中也。脾虚下陷,滑精梦遗,俱禁用。

 又名八仙草,以其叶相对攒簇,枝叶间生也,其根黄赤色,不可染,又名活血丹。 临用时,再取鬼馒头滋化开,以鸡翎搽患处,过宿即消。

韭叶者名韭叶芸香。胃虚便滑,无实热者忌用,以其苦寒伤胃能作泻也。

如有误服蛇变鳖者,以少许煎汤服之,即瘥。又膏药;用牛皮胶水熬化一两,入土贝母末五钱,摊油纸上贴之。

有橘红歌云∶石龙灵异不可测,首向青霄尾潜泽,有时声吼洪如鹅,有时喷沙白似雪,鸣或宰相应期生,鸣或科甲蝉联翼。群方谱∶宝珠山茶可代郁金,研末麻油味微辛甘,性寒,破血消痈,跌打吐血症用之,又治肠风泻血,汤火伤,鼻衄炙疮,均七朵,空心酒服。

后为风折,即其地补种,气味便殊。粤志∶肇庆七星岩产风药,丛生石罅,其叶圆浓,和酒嚼之,疾。

Leave a Reply